Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících u zdravotně postiženého dítěte k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.
Sociální rehabilitace v CENTRUM HÁJEK je založena na sociálně pohybové terapii TheraSuit, která propojuje rehabilitační metodu s nácvikem sociálních dovedností. Děti jsou podporovány v tom, aby byly co nejvíce samostatné a bez pomoci nebo jen s nejnutnější asistencí zvládaly ve svém životě co nejvíce.

Registrace (1396076) k 01.01.2015 dle §70 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

 

Forma:
· 
Ambulantně

 

Provozní doba:
· Pondělí - pátek od 08:00 - 16:30 hod.

 

Cílová skupina:
· Děti ve věku od 1 - 15 let
· Děti s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením

 

Kapacita:
· 2 klienti

 

Základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

V případě zájmu nabízíme nad rámec základních činností tyto fakultativní služby:
· 
Svozová služba

· Doprovodné léčebné terapie

 

Příloha:
·
Vzor smlouvy o poskytnutí sociálních služeb
· Ceník fakultativních služeb

 

Poznámka:
· 
Sociální služba je poskytována zdarma

Joomla SEF URLs by Artio