Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících u zdravotně postiženého dítěte k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.
Sociální rehabilitace v CENTRUM HÁJEK je založena na sociálně pohybové terapii TheraSuit, která propojuje rehabilitační metodu s nácvikem sociálních dovedností. Děti jsou podporovány v tom, aby byly co nejvíce samostatné a bez pomoci nebo jen s nejnutnější asistencí zvládaly ve svém životě co nejvíce.

Registrace (1396076) k 01.01.2015 dle §70 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

 

Forma:
· 
Ambulantně

 

Provozní doba:
·  Pondělí - pátek od 7:30 - 16:00 hod.

 

Cílová skupina:
·  Děti ve věku od 1 - 18 let
·  Děti s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením

 

Kapacita:
·  4 klienti

 

Základní činnosti:
a) sociálně-pohybová terapie Therasuit
b) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
d) pomoc při stravování a posilování stravovacích návyků
e) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

V případě zájmu nabízíme nad rámec základních činností tyto fakultativní služby:
· 
Svozová služba

 

Příloha:
·
Vzor smlouvy o poskytnutí sociálních služeb
·  Vnitřní pravidla poskytovatele

 

Poznámka:
· 
Sociální služba je poskytována zdarma

 
Joomla SEF URLs by Artio