Ubytovací řád

 1. Ubytování hostů v CENTRUM HÁJEK se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě CENTRUM HÁJEK z.ú. (dále jen „hotel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný (dále také „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem či smlouvou o ubytování.
 2. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné či emailové potvrzení objednávky rezervace či vyplnění registrační karty.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.
 4. Při příjezdu do CENTRUM HÁJEK je host povinen předložit platný doklad totožnosti. Na základě jeho předložení je zapsán a ubytován. Je mu předána čipová karta od elektronického zámku dveří do pokoje. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození této karty, jakož i zpřístupnění třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem smlouvy o ubytování uzavřené mezi ubytovatelem a hostem.
 5. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu hotelu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě. V případě zjištění ubytování nenahlášené osoby může být pobyt ukončen bez náhrady. 
 6. K přípravě a konzumaci stravy slouží v CENTRUM HÁJEK výhradně společná kuchyňka. Žádáme proto hosty o nevynášení jídla nebo přípravu jídla na pokoji či jiné společné prostory našeho zařízení.
 7. Host tímto uděluje souhlas CENTRUM HÁJEK z. ú. se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení elektronické evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
 8. Hotel je oprávněn využít osobní údaje hosta (zejm. adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo) pro obchodní a marketingová sdělení o plánovacích akcích, slevách apod. V případě nesouhlasu hosta nebudou tato sdělení zasílána.
 9. Hotelový host se při příchodu do hotelu a při poskytování služeb prokazuje svým jménem a číslem svého pokoje.
 10. Ve zvláštních případech (např. z důvodu havárie v pokoji apod.) může hotel nabídnout jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, avšak nesmí se podstatně lišit od původní objednávky.
 11. Užívání zařízení CENTRUM HÁJEK je zakázáno osobám postiženým infekčními nemocemi.
 12. V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta, není ubytovatel povinen automaticky prodloužit jeho pobyt. Je-li volný jiný pokoj, může jej hostovi nabídnout.
 13. Pokoj je vybaven veškerým vybavením dle dané kategorie pokoje. Žádáme hosty, aby nepřemisťovali zařízení a nábytek v pokoji a neprováděli žádné podstatné změny v pokoji.
 14. Z bezpečnostních důvodů může host v pokoji používat pouze elektrické spotřebiče, sloužící k jeho osobní hygieně (např. holicí strojek, kartáček na zuby apod.). Rovněž může host využívat nízkopříkonové el. spotřebiče sloužící k osobní potřebě, např. notebooky, dobíječky ke kamerám a fotoaparátům, mobilní telefony apod. Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě. Dále je zakázáno používání spotřebičů sloužících k přípravě pokrmů (toustovač, rychlovarná konvice, mixér, kávovar atd.).
 15. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat nezletilé děti bez dozoru dospělých v pokoji či v prostorách hotelu. Za případné škody způsobené dětmi v hotelu i v jeho okolí nesou plnou odpovědnost jejich rodiče či doprovod.
 16. Psi a jiná zvířata, včetně asistenčních, nejsou v CENTRUM HÁJEK povolena.
 17. Za škody způsobené hostem na majetku hotelu odpovídá host podle platných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku 89/2012 Sb.
 18. Host může připojit svůj soukromý počítač (notebook) pomocí kabelu či Wi-Fi k veřejné síti v budově. Host nesmí využívat připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření sítě.
 19. V době od 22:00 hod. do 07:00 hod. je v hotelu a jeho okolí noční klid. Žádáme hosta, aby jej dodržoval.
 20. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít okna, vodovodní kohoutky, vyjmout kartu z čtečky karet – spořiče a vstupní dveře zavřít na západku. Pokud dveře a okna nebudou řádně uzavřeny, hotel nepřebírá odpovědnost za bezpečnost osobních věcí hosta zanechaných na pokoji. Pro čtečku karet – spořič host smí využít výhradně hotelovou kartu. V případě, že dojde k uzavření pokoje s kartou uvnitř a bude potřeba příjezd pracovníka CENTRUM HÁJEK (mimo pracovní dobu), bude tento výjezd účtován částkou 1.000 Kč v rámci závěrečného vyúčtování.
 21. Hotel nepřebírá odpovědnost za cennosti uložené na pokoji.
 22. Při odjezdu z CENTRUM HÁJEK je host povinen odevzdat čipovou kartu od pokoje do kanceláře hotelu. Smluvní pokuta za ztrátu či znehodnocení čipové karty činí 300 Kč.
 23. Návštěvy v pokoji může host přijímat pouze s vědomím odpovědného pracovníka CENTRUM HÁJEK. Každá návštěva musí být zapsána do elektronické knihy návštěv. Návštěvy jsou povoleny od 8:00 do 20:00 hod. V ostatních časech bude osoba na pokoji brána jako ubytovaná s příslušným poplatkem za ubytování splatným okamžitě.
 24. V den příjezdu je hotelový pokoj hostovi k dispozici po domluvě v neděli od 16:00 hod., v pondělí pak od 8:00 hod. Dnem odjezdu je vždy pátek jako poslední den terapie a host je povinen uvolnit pokoj nejpozději do 11:00 hod.
 25. Další spotřebované služby (stravování, doprava apod.) - pokud nejsou součástí zálohové faktury - uhradí host okamžitě; nejpozději však při odhlášení pobytu.
 26. Při pobytech delších než 7 dnů, může hotel vystavovat účty za období 7 dnů.
 27. Účty jsou splatné při jejich předložení, nebude-li dohodnuto jinak.
 28. Host může odstoupit od smlouvy o ubytování před uplynutím dohodnuté doby. Ubytovatel si vyhrazuje právo účtovat na úhradu škody, která CENTRUM HÁJEK vznikne předčasným ukončením pobytu hosta, storno poplatky.
 29. Hotel je vybaven automatickou detekcí požáru napojenou na EZS ve všech prostorách včetně jednotlivých pokojů. V celém areálu CENTRUM HÁJEK je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň (svíčky apod.). V případě porušení pravidel bezpečnosti je sankce 5.000 Kč. Host je povinen seznámit se s evakuačním plánem a bezpečnostními pravidly v případě požáru. Tento plán nalezne na každém pokoji. V případě, že systém EZS bude aktivován planým poplachem, neprodleně volejte na tel. čísla:
  Lenka Šiková, ředitelka: +420 602 692 763
  Marcel Šik, ředitel: +420 602 432 716
 30. Z důvodu bezpečnosti jsou společné prostory a okolí CENTRUM HÁJEK snímány bezpečnostními kamerami. V souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou záznamy z kamery uchovávány nejdéle po dobu 3 dnů.
 31. CENTRUM HÁJEK neprovozuje hlídané parkoviště. Neodpovídá za věci uložené ve vozidle.
 32. Host je povinen
  - seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej,
  - udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách objektu a především v hotelovém pokoji a společné kuchyni. V případě znečištění hotelového pokoje, které přesahuje rámec běžného úklidu bude účtován poplatek za nadstandardní úklid dle platného ceníku ubytování. Za nadstandardní úklid jsou považovány i úklidy na vyžádání mimo běžné úklidové dny (středa a pátek).
  - uvést pokoj do takového stavu, aby bylo možné provést úklid. V opačném případě nebude standardní úklid proveden. Zároveň zajistí své osobní věci a cennosti tak, aby nedošlo během úklidu k jejich neúmyslnému poškození. Za takovou škodu nenese CENTRUM HÁJEK odpovědnost.

  - řádně užívat prostory hotelu, chránit vybavení a zařízení před poškozením; způsobenou škodu bezodkladně oznámit,
  - ve všech vnitřních prostorách CENTRUM HÁJEK používat přezůvky, návleky na invalidní vozík či kočárek. Pokud používá invalidní vozík či kočárek i pro venkovní přesuny je povinen při vstupu do budovy tento pečlivě omýt či jinak očistit tak, aby byla zajištěna čistota a pořádek.
  - v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem.
  - umožnit přístup do pokoje odpovědným pracovníkům ubytovatele za účelem dodržování ubytovacího řádu nebo v případě nenadálých situací (požární poplach, havárie atp.). 
 33. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení „Ubytovacího řádu“, bezpečnostní a protipožární předpisy hotelu. V případě, že je poruší, nebo i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje své povinnosti či překračuje svá práva, je hotel oprávněn udělit smluvní pokutu až 5.000 Kč nebo odstoupit od smlouvy o ubytování s hostem před uplynutím dohodnuté doby. Případné způsobené škody je povinen host v plné výši uhradit.
 34. Host nesmí:
  - provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek atp.),
  - odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování a vynášet potraviny a jídla z prostor kuchyňky,
  - v areálu CENTRUM HÁJEK kouřit a používat otevřený oheň,
  - nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.
 35. CENTRUM HÁJEK z.ú., jako prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz),se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

U směnárenských činností a obchodů, v souladu se zákonem 277/2013 Sb. má host právo podat stížnost České národní bance,se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 a podat návrh Finančnímu arbitrovi,2. se sídlem Legerova 69, 110 00 Praha 1.

Stížnosti a návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení CENTRUM HÁJEK z.ú.

Joomla SEF URLs by Artio